• Yakup Bedirhan Menteşe

EKOSİSTEM NEDİR? EKOSİSTEM ÇEŞİTLERİ NELERDİR? EKOSİSTEMİN ÖZELLİKLER NELERDİR?

En son güncellendiği tarih: 6 Kas 2020

Sık sık duyduğumuz Ekosistem kelimesinin ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Yazımızda İnsanların Ekosisteme verdiği zararlar ve Ekosistem hakkında tüm bilinmeyenleri sizlere aktaracağız. O zaman vakit kaybetmeden Ekosistem Nedir? Özellikleri Nelerdir? Çeşitleri Nelerdir? gibi sorulara cevaplar bulalım…Ekosistem Nedir?

Ekosistem, doğadaki tüm canlıların (hayvanlar, bitkiler ve diğer organizmaların) çevre ile olan ilişkileri sonucu oluşturdukları coğrafi alana denir. Ekosistemleri oluşturan ve çeşitlerini belirleyen unsurlar vardır. Bunlardan en önemlisi besin zinciridir. Ekosistemdeki canlı ve cansız varlıkların madde alışverişinde bulunduğu ve kaya toprak gibi fiziksel çevre unsurlarının bir arada oluşturduğu doğa parçası bir ekosistemdir. Ekosistemin oluşmasını sağlayan 2 temel kavram vardır. Bunlar canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) varlıklardır. Ekosistem içindeki canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) varlıkların bir denge içinde uyumlu yaşaması gerekmektedir. Ekosistemlerin büyüklüğü değişkenlik gösterebilir. Örneğin; küçük bir akvaryumda ekosistemdir, milyonlarca litre suyun olduğu bir okyanusta ekosistemdir. Ekosistemlerin devamlılığı 3 maddeye bağlı olarak sürdürür. Bunlar; besin ağı, madde döngüsü ve canlıların bölgesel dağılımlarının denetlenmesiyle gerçekleşir. Bu 3 maddenin birlikte sağlanmasıyla ekosistemin dengesi düzenlenir ve sürekliliği sağlanır.Ekosistem Çeşitleri Nelerdir?

Ekosistemler canlı ve cansız varlıklara göre oldukça çeşitleri bulunan bir kavramdır. Genel olarak 2 çeşit ekosistem vardır. Karasal Ekosistemler ve Su Ekosistemleri.Karasal Ekosistemler

Karasal ekosistem için yerkürede oldukça fazla alan bulunmaktadır. Karasal ekosistemleri alt biyomlarına ayırmak gerekirse bunlar; çöl biyomu, orman biyomu, çayır biyomu, tundra biyomu gibi alt ekosistemlere ayrılmaktadır. Kara ekosistemlerine biyom denir. Biyomlar iklim çeşitlerine göre, bitki örtüsüne göre ve canlıların türlerine göre farklı sınıflandırılır. Biyomlarda bitki ve hayvanlar bulunur. Yeryüzündeki biyomlar 4 başlıkta incelenir. Bu başlıklara kısaca göz atalım;

Çöl

Çöl Biyomları: Karasal ekosistemlerde çöl biyomları, tropikal çöller ve orta kuşak çölleri olmak üzere

ikiye ayrılmaktadır. Tropikal kuşakta yer alan tropikal çöllerde sıcaklık, yıl boyunca yüksektir. Orta kuşak çöllerinde ise durum farklıdır. Yazları sıcak kışları ise oldukça soğuktur. Örnek canlılar; Deve, yılan, kertenkele, karınca, çöl faresi, çöl tilkisi, akrep ve çeşitli böcekler örnek olarak verilebilir.
Orman

Orman Biyomları: Orman biyomları karasal ekosistemlerin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Orman biyomları çeşitli alanlara göre üçe ayrılmaktadır. Bunlar; Tropikal Yağmur Ormanları, Ilıman Bölge Yaprak

Döken Ormanlar ve İğne Yapraklı Ormanlar. Ormanlık alanlar aşırı ağaç kesimi ve orman yangıları sonucu her geçen gün azalmaktadır.Çayır

Çayır Biyomlar: Çayır biyomları, toprak besin elementleri ve organik maddeler bakımından (humus)

oldukça zengindir. Çayırların çevre kirliliğine faydaları ise oldukça fazladır. Toprağı her yönden korur,

suyu depolar, kaynak sularını filtreleyip toplar ve kirlenen havayı da filtreleyerek temizler. Çayır biyomların iki ana tipi vardır. Bunlar geniş çayır ve ılıman çayırlardır.

Tundra

Tundra Biyomlar: Tundra biyomu, yeryüzündeki karasal alanların %20’sini oluşturan arktik (Kuzey Kutbu) bölgedeki geniş bir alanı kapsar. Eksi sıcaklıklar ve sert rüzgarların varlığıyla birlikte o bölgeler donmuş bir görüntüye sahiptir. İki büyük tundra biyomu vardır. Bunlar Kutup Bölgesi ve Alp Tundrasıdır. Biyomlar yeryüzündeki yaşamın sürdürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Örnek vermek gerekirse denizlerdeki su biyomu orda yaşayan balıkların yaşamlarına katkı sağlamasının yanında su döngüsüne de destek vermektedir. Ayrıca, iklim oluşumunda çok önemli bir rol oynamaktadır.Su Ekosistemleri

Dünyanın %75’i sularla kaplı olduğu için yeryüzündeki en büyük ekosistemler su ekosistemleridir. Tatlı su ekosistemleri ise %1,8’ini kapsadığı için en küçük ekosistemlerden biridir. İçerdiği canlı ve cansız organizmaları destekleyen küçük bir su birikintisi bile bir ekosistemdir. Örneğin göletler, göller ve nehirler su ekosisteminin bazılarıdır.

Su ekosistemlerinde genellikler bakteri ve mantar dahil olmak üzere; böcek larvaları, salyangoz, solucanlar, mikroskobik bitkiler ve hayvanlar içerir. Bunlara balık, amfibi, sürüngenler ve kuşlar da dahildir. Su ekosisteminde virüslerin, besin ve enerji döngüsünde önemli bir unsur olduğunu gözlenmiştir.


Su Biyomları: Tatlı su (göller, bataklıklar ve akarsular) ve tuzlu su (okyanus, deniz ve bazı göller) biyomu olmak üzere ikiye ayrılır. Su biyomlarında sıcaklıklar fazla değişkenlik göstermez. Biyomların sınırları suyun olup olmamasına bağlı olarak etkilenmemektedir.

Su Biyomu


Ekosistemin Özellikleri Nelerdir?

Bir ekosistem oradaki su ekosistemi veyahut karasal ekosistemde ki bütün canlıların ve cansız varlıkların uyumuyla ilgilidir. Ekosistem, canlı organizmaların karmaşası, fiziksel çevreleri ve belirli bir alandaki tüm karşılıklı ilişkilerini ifade etmektedir. Bir ekosistemin içindeki bileşenler; mineraller, iklim, toprak, su, güneş ışığı ve diğer tüm canlı olmayan (abiyotik) elementler ve tüm canlı (biyotik) üyelerinden oluşan olarak kategorize edilebilir. Bu bileşenleri ikiye ayırabiliriz. Bunlar, ekosistem içindeki enerji akışı ve ekosistem içindeki besinlerdir. Çoğu ekosistemde enerjinin temel kaynağı güneşten gelen ışıma enerjisidir. Güneş ışığının enerjisi, ekosistemin ototrofik (ışık enerjisini kullanarak kendi besinini üreten) veya kendi kendine yeten organizmaları tarafından kullanılır. Doğadaki bu yeşil bitkiler fotosentez yapabilirler. Yani karbondioksit ve suyu enerji açısından zengin karbonhidratlara dönüştürmek için güneş ışığının enerjisini kullanabilirler. Ototroflar, organizmaların yaşam süreçlerini sürdüren proteinler, lipitler ve nişastalar gibi daha karmaşık organik bileşikleri üretmek için basit karbonhidratlarda depolanan enerjiyi kullanır. Ekosistemin ototrofik bölümü genellikle üretici seviyesi olarak adlandırılır.


Ototroflar tarafından üretilen organik madde, doğrudan veya dolaylı olarak heterotrofik (kendi besinini kendi üretmeyen) organizmaların yaşamını sürdürür. Heterotroflar ekosistemin tüketicileridir, kendi yiyeceklerini yapamazlar. Ototroflar tarafından oluşturulan karmaşık organik malzemeleri kullanır, yeniden düzenler ve nihayetinde ayrıştırırlar. Çoğu bakteri ve diğer birçok mikroorganizmalar gibi tüm hayvanlar ve mantarlar da heterotroflardır.


Ototroflar ve heterotroflar birlikte ekosistemde çeşitli trofik (beslenme) seviyeleri oluştururlar. Kendi besinlerini yapan organizmalardan oluşan üretici seviyesi; üreticilerden beslenen organizmalardan oluşan birincil tüketici seviyesi; birincil tüketicilerden beslenen organizmalardan oluşan ikincil tüketici seviyesi ve bunun gibi seviyeler.

Organik madde ve enerjinin üretici seviyesinden çeşitli tüketici seviyelerine olan hareketine besin zinciri denir. Örneğin, bir tipik besin zinciri: Havuç (üretici) ➡ Tavşan (birincil tüketici) ➡ Yılan (ikincil tüketici) ➡ Kartal (üçüncül tüketici). Çoğu durumda ekosistemin besin zincirleri örtüşür ve birbirine bağlanarak ekolojistlerin dediği ağı oluşturur: Besin Ağı. Tüm besin zincirlerindeki son halka şunlardan oluşur; ayrıştırıcılar, ölü organizmaları ve organik atıkları parçalayan heterotroflar. Bitkilerle beslenen birincil tüketicilerin bu işlemine otlatma yolu denir. Birincil tüketicinin ölü bitki maddesiyle beslendiği aşama ise detritus yolu olarak bilinir. Her iki yol da ekosistemin enerji bütçesinin harcanması açısından önemlidir.Ekosisteme Yönelik Tehditler Nelerdir?

İnsanlar binlerce yıldır ekosistemlerle etkileşim halindeler. Yakındaki ekosistemler etrafında birçok kültür gelişti. Örneğin, Kuzey Amerika büyük ovalardaki birçok Kızılderili kabilesi, ova ekosistemlerinin yerli bitkilerine ve hayvanlarına dayanan karmaşık bir yaşam tarzı geliştirdi. Büyük ovalara özgü büyük bir otlak hayvanı olan Bizon, Lakota veya Kiowa gibi birçok Kızılderili’nin kültüründe en önemli biyotik faktör haline geldi. Bizon bazen yanlışlıkla bufalo olarak adlandırılır. Bu kabileler barınak ve giysi için bufalo postlarını, yemek için bufalo etini ve aletler için bufalo boynuzunu kullandılar. Büyük ovalardaki yüksek çimenlik çayırları, kabilelerin yıl boyunca takip ettiği bizon sürülerini destekledi.


Ancak insan popülasyonları büyüdükçe, insanlar birçok ekosistemi aştı. Örneğin büyük ovaların uzun çayırları tarım arazisi oldu. Ekosistem küçüldükçe, daha az bizon hayatta kalabilir. Bugün, Yellowstone Milli Parkı gibi korunan ekosistemlerde birkaç bizon sürüsü hayatta kalmaktadır.


Güney Amerika'da Amazon Nehri'ni çevreleyen tropikal yağmur ormanı ekosistemlerinde de benzer bir durum yaşanıyor. Amazon yağmur ormanı, kanopiler, alt katlar ve orman zeminleri dahil olmak üzere yüzlerce ekosistem içerir. Bu ekosistemler, geniş besin ağlarını destekler.

Kanopiler (çok uzun ağaçların kalın yapraklarından oluşan bir ormanın en üst katmanlarından biri), güneş ışığını aramak için incir gibi uzun, ince ağaçların büyüdüğü yağmur ormanlarının tepesindeki ekosistemlerdir. Kanopi ekosistemleri, doğrudan dallar üzerinde büyüyen, epifit adı verilen diğer bitkileri de içerir. Gölgelik altında yer altı ekosistemleri var. Kanopilerden daha koyu ve daha nemlidirler. Maymun gibi hayvanlar, yetersiz ekosistemlerde yaşar, ağaçlardan meyve ve böcekler gibi daha küçük hayvanları yerler. Orman zemini ekosistemleri, kelebekler gibi böcekler tarafından beslenen çok çeşitli çiçekleri destekler. Kelebekler ise orman tabanı ekosistemlerindeki örümcekler gibi hayvanlar için besin sağlar.


İnsan faaliyetleri, Amazon'daki tüm bu yağmur ormanı ekosistemlerini tehdit ediyor. Tarım arazileri, konutlar ve sanayi için binlerce dönüm arazi temizlendi. Brezilya, Venezuela ve Ekvador gibi Amazon yağmur ormanı ülkeleri az gelişmiş durumda. Soya ve mısır gibi ekinlere yer açmak için ağaçların kesilmesi birçok fakir çiftçiye fayda sağlar. Bu kaynaklar onlara güvenilir bir gelir ve yiyecek kaynağı sağlar. Çocuklar okula gidebilir ve aileler daha iyi sağlık hizmetlerini karşılayabilir. Ancak, yağmur ormanı ekosistemlerinin yok edilmesinin bir bedeli vardır. Yağmur ormanı bitkilerinden birçok modern ilaç geliştirilmiştir. Bir kas gevşetici olan curare ve sıtmayı tedavi etmek için kullanılan kinin bu ilaçlardan sadece ikisi. Birçok bilim adamı, yağmur ormanı ekosistemini yok etmenin daha fazla ilacın geliştirilmesini engelleyebileceğinden endişe ediyor. Yağmur ormanı ekosistemleri aynı zamanda tarım arazilerini de zayıflatır. İnsanların uzun otlu çayır ekosistemini yok ettiği büyük ovaların zengin topraklarının aksine, Amazon yağmur ormanı toprağı incedir ve çok az besin içerir. Tüm besinler emilmeden önce sadece birkaç mevsim mahsul büyüyebilir. Çiftçi veya tarımsal işletme, geride boş bir ekosistem bırakarak bir sonraki arazi parçasına geçmelidir.12 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar